Edibles:

 • 2 x THC Oreo Truffle 100mg (1)
 • 2 x THC Toffee 100mg (5)
 • 2 x THC Glazed Peanuts 75mg 
 • 2 x THC Baby Gummy Bears 200mg (30)
 • 2 x THC Rocket Pocket Sweets 200mg (10)
 • 2 x THC Lollipop 100mg (1)
 • 2 x THC Gummies 250mg (5)
 • 2 x THC Bronwie 110mg (1)
 • 2 x THC Biscuit 500mg (1)
 • 2 x THC Crunchies 250mg (1)
 • 2 x THC Chocolate 60mg (1)
 • 2 x THC Fudge 50mg (1)
 • 2 x THC Crispy Treat 80mg (1)
 • 2 x THC Sour Worms 100mg (6)
 • 2 x THC Bubblegum Mint 100mg (6)

Peru Combo (Edibles Only)

R1 750,00Price

  Whatsapp : 073 888 3020